<optgroup id="02i8o"></optgroup>
<optgroup id="02i8o"></optgroup><center id="02i8o"><xmp id="02i8o">
<optgroup id="02i8o"><div id="02i8o"></div></optgroup>
<center id="02i8o"></center>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<optgroup id="02i8o"><wbr id="02i8o"></wbr></optgroup>

NVIDIA METROPOLIS

Ak?ll? ?ehirlerin Temeli

囗交口爆国产在线视频

Günlük bir videoyu de?erli bir bilgiye ve karar alma sürecine d?nü?türmeye haz?r m?s?n?z? NVIDIA Metropolis platformu, derin ??renme arac?l???yla dayan?kl? ak?ll? ?ehir ??zümleri olu?turmay? kolayla?t?r?r.Veri merkezi ve bulutta NVIDIA? Tesla?’dan u?ta NVIDIA Jetson?’a, tümü, kan?tlanm?? NVIDIA teknolojisiyle geli?tirilmi?tir.

AKILLI ??ZüMLER GEL??T?R?N

NVIDIA DEEPSTREAM

Derin ??renmeyle gü?lendirilen yüksek performansl? video analiz uygulamalar?n?n geli?tirme sürecini sadele?tirin.

NVIDIA JETPACK

NVIDIA Jetson’la gü?lendirilmi? AI uygulamalar? gücünüze gü? kats?n.

AKILLI ?EH?R UYGULAMALARI

Perakende Analizleri

Perakende Analizleri

IVA sistemleri, perakendecilerin mü?teri memnuniyetini, i?letme verimlili?ini ve ??kt?lar?n? iyile?tirmesine yard?mc? olur. Motionloft, NVIDIA’n?n son teknoloji AI donan?ml? Metropolis platformunu emlak planlama ve ürün yerle?tirme i?in yaya trafi?i bilgilerini g?ndermek üzere kullan?yor.

Trafik Y?netimi

Trafik Y?netimi

IVA, Ge?i? Sinyali ?nceli?ini dinamik olarak belirlemek i?in yaya ak???n? ve ara? trafi?ini ?l?meye yard?mc? oluyor. B?ylece s?k???kl???n giderilmesine, trafi?in rahatlat?lmas?na ve kirlili?in azalt?lmas?n? sa?l?yor. Miovision’?n AI tabanl? sistemleri, trafik ak???n? y?netmek ve olay bildirimlerini ve ?nleyici yol altyap? bak?m ?al??malar?n? iyile?tirmek i?in kav?ak g?rüntüleme kameralar?n? kullan?r.

Ak?ll? Park

Ak?ll? Park

IVA ve ba?l? altyap?, s?k???k b?lgelerde a??k park yerlerini bulmay? kolayla?t?rmakta ve ayn? zamanda ?ehirlere ve park operat?rlerine yat?r?m getirisi deste?i sunuyor. AI ve derin ??renme ?zellikli NVIDIA Metropolis’e tümle?ik VIMOC Rosella platformu, Redwook City, California’daki sürücülere ger?ek zamanl? güncellemelerle a??k park yerlerini bulma deste?i veriyor.

Kolluk Kuvvetleri

Law Enforcement

Devletler ve kolluk kuvvetleri her yerde ara?t?rmalar? s?ras?nda her ge?en gün karma??kla?an durumlarla yüz yüze geliyor. BriefCam derin ??renme tabanl? video ?zet ve analizi ??zümleri, günlerce uzunluktaki kamera g?rüntülerini ak?ll? s?k??t?rmayla ara?t?rmalar?n h?zla g?zden ge?irebilece?i dakikal?k kay?tlara d?nü?türerek süreci h?zland?r?yor.

KEND? üRüNüNüZü ?N?A ETMEK ARTIK H?? OLMADI?I KADAR KOLAY

?nde gelen yaz?l?m ortaklar?n?n ak?ll? ?ehirlerin sundu?u olas?l?klar? nas?l yeniden tan?mlad???n? ke?fedin.

NVIDIA METROPOLIS ORTAKLARI

Neredeyse 100 ?irket NVIDIA Metropolis platformunu kullan?yor. ?? ortaklar?m?z?n baz?lar?:

Video Analizi Yaz?l?m? ?? Ortaklar?

Briefcam logo
iCetana logo
Irvine Sensors logo
VisionLabs logo

OEM ?? Ortaklar?

Avigilon logo
HPE logo
DellEMC
Verizon logo

Video Y?netim Yaz?l?m? ?? Ortaklar?

Genetec  logo
Milestone logo
NetworkOptix logo
Qognify logo