<optgroup id="02i8o"></optgroup>
<optgroup id="02i8o"></optgroup><center id="02i8o"><xmp id="02i8o">
<optgroup id="02i8o"><div id="02i8o"></div></optgroup>
<center id="02i8o"></center>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<optgroup id="02i8o"><wbr id="02i8o"></wbr></optgroup>

üRüN
GüVENL???

NVIDIA, güvenlik sorunlar?n? ciddiyetle ele al?r ve h?zla de?erlendirip ??zmeye ?al???r. Bir güvenlik sorunu bildirildi?inde NVIDIA, sorunu ??zmek üzere analiz etmek, düzeltici eylemleri do?rulamak ve sunmak i?in uygun kaynaklar? kullan?r.

囗交口爆国产在线视频
 • GüVENL?K B?LD?R?LER?
 • GüVENL?K A?I?I B?LD?RME
 • PSIRT ?LKELER?
 • TE?EKKüRLER
 • PGP ANAHTARI

A?a??da yay?nlanan Güvenlik Bildirileri listesi bulunmaktad?r. NVIDIA, sürücü veya yaz?l?m paketi güncelle?tirmeleri ya da belirtilen k?s?tlamalarla ilgili olarak bildirilerde belirtilen y?nergeleri izlemenizi ?nerir.

Mü?terilerin, ilk sürümlerden veya NVIDIA Güvenlik Bildirilerindeki ba?l?ca de?i?ikliklerden haberdar olmak i?in NVIDIA Güvenlik Bildirilerine y?nelik bildirimlere abone olmas? ?nemle ?nerilir. Bildirimlere buradan abone olabilirsiniz.

NVIDIA Güvenlik Bildirileri hakk?nda bilgi sahibi olmak i?in, PSIRT ?lkeleri sayfas?n?n Güvenlik Bildirileri b?lümüne g?z at?n.

2019
Güvenlik Bildirisi Kimli?i Ba?l?k Potansiyel Güvenlik Etkisi CVE'ler Yay?nlanma Tarihi Son Güncelleme
4907 Security Bulletin: NVIDIA GPU Display Driver - November 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5690, CVE-2019-2019-5691, CVE-2019-5692, CVE-2019-5693, CVE-2019-5694, CVE-2019-5695, CVE-2019-5696, CVE-2019-5697, CVE-2019-5698

11/6/2019 11/26/2019
4907 Security Bulletin: NVIDIA GPU Display Driver - November 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5690, CVE-2019-2019-5691, CVE-2019-5692, CVE-2019-5693, CVE-2019-5694, CVE-2019-5695, CVE-2019-5696, CVE-2019-5697, CVE-2019-5698

11/6/2019 11/26/2019
4680 Security Bulletin: NVIDIA GeForce Experience - November 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5701, CVE-2019-2019-5689, CVE-2019-5695

11/6/2019 11/6/2019
4928 Security Bulletin: NVIDIA NVFlash, GPUModeSwitch Tool - November 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5688

11/6/2019 11/14/2019
4875 Security Bulletin: NVIDIA SHIELD TV - October 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5699, CVE?2019?5700

10/7/2019 10/7/2019
4804 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA SHIELD TV - A?ustos 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme

CVE?2019?5679, CVE?2018?6267, CVE?2018?6268, CVE?2018?6269, CVE?2019?5680, CVE?2019?5681, CVE?2019?5682, CVE?2018?6241, CVE?2017?6275, CVE-2018-6240

8/2/2019 9/23/2019
4841 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü - A?ustos 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme

CVE?2019?5683, CVE?2019?5684, CVE?2019?5685, CVE?2019?5686, CVE?2019?5687

8/2/2019 8/29/2019
4835 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA Jetson TX1 ve Jetson Nano L4T - Temmuz 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme

CVE?2019?5680

7/18/2019 7/29/2019
4806 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA GeForce Experience - May?s 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5678, CVE?2019?5676

5/30/2019 5/30/2019
4797 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü - May?s 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE?2019?5675, CVE?2019?5676, CVE?2019?5677

5/9/2019 5/30/2019
4787 Güvenlik Bildirisi: Birden fazla güvenlik a???? i?in NVIDIA Jetson TX1 ve Jetson TX2 L4T - Nisan 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as?

CVE-2019-5673, CVE-2019-5672, CVE-2018-6271, CVE-2018-6269, CVE-2018-6268, CVE-2018 6267, CVE-2018-3665, CVE-2018-3639, CVE-2018-6239, CVE-2017-6284, CVE-2017-6278, CVE 2017-6274, CVE-2017-0330

4/2/2019 4/2/2019
4784 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA GeForce Experience - Mart 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme

CVE-2019-5674

3/26/2019 3/27/2019
4772 Güvenlik Bildirisi: NVIDIA GPU Ekran Sürücüsü - ?ubat 2019 Hizmet reddi, ayr?cal?klar?n aktar?lmas?, kod yürütme veya bilgi if?as? CVE-2019-5665, CVE-2019-5666, CVE-2019-5667, CVE-2019-5668, CVE-2019-5669, CVE-2019-5670, CVE-2019-5671, CVE-2018-6260 02/22/2019 02/28/2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Bir güvenlik sorununu bildirmek i?in lütfen a?a??da belirtilen ileti?im y?ntemlerini kullan?n:

Problem veya sorun

NVIDIA ileti?im bilgisi veya kayna??

NVIDIA web sayfas?nda bulunan bir güvenlik sorununu nas?l bildiririm?

Uygulama Güvenli?i ekibine e-posta g?nderin

Bir NVIDIA ürünündeki güvenlik a????n? nas?l bildirebilirim?

OEM Partnerleri, Mü?teri Program Y?neticileri ile ileti?im kurmal?d?r. NVIDIA, ürün Güvenlik Olaylar? Müdahale Ekibi arac?l???yla güvenlik a??klar?n?n koordine edilmi? olarak if?a edilmesini te?vik eder. Güvenlik ara?t?rmac?lar?, sekt?rel gruplar, devlet kurumlar? ve sat?c?lar potansiyel güvenlik a??klar?n?, Güvenlik A???? Bildirme Formunu kullanarak veya NVIDIA PSIRT'e* e-posta g?ndererek NVIDIA PSIRT'e bildirebilir.

Bir NVIDIA ürünü veya hizmeti hakk?nda nas?l geri bildirim sa?layabilirim?

NVIDIA Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin

NVIDIA ürünüm i?in nereden teknik destek alabilirim?

NVIDIA Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin

NVIDIA ürünleri i?in güvenlik güncellemelerini nereden ??renebilirim?

NVIDIA Güvenlik Bildirileri hakk?nda bilgi sahibi olmak i?in, PSIRT ?lkeleri sayfas?n?n Güvenlik Bildirileri b?lümüne g?z at?n.

NVIDIA'y? temsil etti?ini iddia eden bir e-posta, web sitesi veya a??l?r pencereyi nas?l bildiririm?

NVIDIA Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin

Bir NVIDIA ürününün veya hizmetinin, yasal olmayan ya da k?tü ama?larla suistimal edilmesini veya k?tüye kullan?lmas?n? nas?l bildiririm?

NVIDIA Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin

Yaz?l?m korsanl???n? (tam olarak lisanslanmam?? ürünün kopyalanmas?, sat??? veya kullan?m?) nas?l bildiririm?

NVIDIA Destek Web Sitesi'ni ziyaret edin

*Potansiyel bir güvenlik a????n? e-posta arac?l???yla bildiriyorsan?z lütfen e-postay? NVIDIA’n?n genel PGP anahtar?n? (PGP Anahtar? sayfas?na g?z at?n) kullanarak ?ifreleyin ve ?u bilgileri ekleyin:

 1. Güvenlik a????n? i?eren ürün/sürücü ad? ve sürümü/grubu
 2. Güvenlik a???? türü (XSS, arabellek a??m? vb.)
 3. Güvenlik a????n? yeniden üretme talimatlar?
 4. Kavram kan?t? veya k?tüye kullanma kodu
 5. Sald?rgan?n güvenlik a????n? nas?l k?tüye kullanabilece?i dahil olmak üzere güvenlik a????n?n potansiyel etkisi

NVIDIA PSIRT – Güvenlik A???? Y?netimi

NVIDIA ürün Güvenlik Olaylar? Müdahale Ekibinin (PSIRT) amac?, zaman?nda bilgi, rehberlik ve ürünlerimizdeki güvenlik a??klar?na y?nelik düzeltmeler sa?layarak güvenlik a??klar?yla ili?kili olan mü?teri riskini en aza indirmektir. NVIDIA PSIRT, NVIDIA ürünleriyle ilgili güvenlik a???? bilgilerinin giri?ini, ara?t?r?lmas?n?, ?irket i?i koordinasyonu, düzeltmeleri ve bunlar?n if?as?n? y?neten global bir ekiptir.


NVIDIA PSIRT'in temel sorumluluklar?ndan biri, harici olarak tan?mlanm?? tüm NVIDIA ürünü güvenlik a??klar?n?n yan?tlanmas?n? ve if?a edilmesini koordine etmektir.

Potansiyel Güvenlik A??klar?n? Bildirme

NVIDIA; ba??ms?z ara?t?rmac?lardan, güvenlik kurulu?lar?ndan, sat?c?lardan, mü?terilerden ve güvenlik sorunlar?yla ilgilenen di?er kaynaklardan gelen tüm raporlar? kabul eder.

Potansiyel güvenlik a????n?n nas?l bildirilece?i hakk?nda daha fazla bilgi edinmek i?in Güvenlik A???? Bildirme sayfas?n? ziyaret edin.

Güvenlik A??klar?n?n Koordineli ?f?as?

NVIDIA, Güvenlik A??klar?n?n Koordineli ?f?as? (CVD) uygulamalar?n? ger?ekle?tirmeye ?al???r. CVD, ürünümüzde bir güvenlik a????n? bulup bildiren ba??ms?z ki?ilerin NVIDIA'yla do?rudan ileti?im kurabilece?i ve bilgiler bildiren ki?i taraf?ndan kamuoyuna a??klanmadan ?nce güvenlik a????n? ara?t?rmam?za ve düzeltmemize f?rsat tan?yan bir süre?tir.

NVIDIA PSIRT, güvenlik a???? ara?t?rmas? s?ras?nda bildirenle koordinasyon i?inde ?al???r ve ilerleme durumuna ili?kin güncellemeleri bildirene uygun bir ?ekilde sunar. Bildiren anla?mas? ile NVIDIA PSIRT, ge?erli bir ürün güvenlik a???? buldu?u ve sorunu ?zel olarak bildirdi?i bildirene Te?ekkür sayfam?zda yer verebilir. Mü?terilerin güvenli?i sa?land?ktan sonra bildiren güvenlik a????n? herkese a??k bir ?ekilde tart??abilir.

NVIDIA’n?n CVD ilkelerini uygulamak, mü?terilerimizin güvenli?ini sa?larken ayn? zamanda kamuoyuna if?a sürecini koordine etmemize ve bildiren ki?ilere ke?ifleri i?in uygun bir ?ekilde te?ekkür etmemize olanak tan?r.

Bildirilen güvenlik a???? bir sat?c? ürünüyle ilgiliyse NVIDIA PSIRT, sat?c?ya do?rudan bildirim g?nderir, bildiren ki?iyle koordinasyon sa?lar veya ü?üncü taraf koordinasyon merkeziyle ?al???r.

Güvenlik Bildirilerine ve Güncellemelerine Abone Olma

Yay?nlanan Güvenlik Bildirilerinin listesi, NVIDIA Güvenlik Bildirileri sayfas?nda bulunabilir.

Mü?terilerin, ilk sürümlerden veya NVIDIA Güvenlik Bildirilerindeki ba?l?ca de?i?ikliklerden haberdar olmak i?in NVIDIA Güvenlik Bildirilerine y?nelik bildirimlere abone olmas? ?nemle ?nerilir.

Bildirimlere buradan abone olabilirsiniz.

NVIDIA Güvenlik Bildirileri hakk?nda bilgi edinmek i?in, bu belgenin Güvenlik Bildirileri b?lümüne g?z at?n.

NVIDIA Güvenlik A???? Bilgileriyle ?lgili Medya ve Halkla ?li?kiler Sorular?

Lütfen burada listelenen Kurumsal ?leti?im yetkili ki?ilerinden biriyle ileti?im kurun.

NVIDIA PSIRT Güvenlik A???? Y?netim Süreci

A?a??daki grafikte üst seviyedeki NVIDIA PSIRT süreci g?sterilmektedir.

?ekil 1: NVIDIA ürün Güvenlik Olaylar? Müdahale Ekibi Süreci

policies-image-400

Genel Güvenlik A???? Puanlama Sistemi'ni (CVSS) kullanarak Güvenlik Riskini De?erlendirme

NVIDIA, tan?mlanm?? güvenlik a??klar?n?n ?nem derecesini de?erlendirmek i?in Genel Güvenlik A???? Puanlama Sistemi 3.0 sürümünü (CVSS v3.0) kullanmaktad?r. CVSS, güvenlik a??klar?n?n niteliklerini ve etkilerini bildirmek i?in genel bir puanlama y?ntemi ve dili sunar. CVSS, bir güvenlik a????n?n ne kadar sorun ortaya ??karaca??n? ?l?meye ?al???r. CVSS modeli, birer ?l?üm kümesinden olu?an Temel, Ge?ici veya Ortam hesaplamalar? i?eren ü? farkl? ?l?üm veya puanlama y?ntemi kullan?r. Olay Müdahale ve Güvenlik Ekipleri Forumu (FIRST) taraf?ndan korunan tam standard? ?urada bulabilirsiniz: https://www.first.org/cvss.

NVIDIA, ?nem Derecelerini a?a??daki tabloda g?sterilen ?ekilde tan?mlamak i?in CVSS v3.0 Teknik ?zellik Belgesi Say?sal ?nem Derecesi Oran ?l?e?i'ni (https://www.first.org/cvss/specification-document) takip eder:

Güvenlik Etkisi Oran? CVSS Puan?
Kritik 9,0 – 10,0
Yüksek 7,0 – 8,9
Orta 4,0 – 6,9
Dü?ük .1 – 3,9
Yok 0,0

Ek fakt?rler CVSS puan?nda uygun bir ?ekilde yakalanam?yorsa NVIDIA, bu ilkelerden ayr?lma hakk?n? sakl? tutar.

NVIDIA Güvenlik Bildirileri, uygulanabildi?i yerlerde ve durumlarda CVSS v3.0 Temel Puan?n? ve potansiyel Ge?ici Puan? sa?lar. NVIDIA’n?n risk de?erlendirmesi, yüklü sistemlerdeki farkl? gruplar?n ortalama riskini temel ald???ndan yerel yüklemenizin ger?ek riskini temsil etmeyebilir.

NVIDIA, ?zel yap?land?rman?z?n riskini de?erlendirmek i?in bir güvenlik veya BT uzman?na dan??man?z? ve Ortam puan?n? a? parametrelerinize g?re hesaplaman?z? ?nerir. NVIDIA, tüm mü?terilerin genel riskini de?erlendirmek i?in Temel Puan? ve ortamlar?yla ilgili olabilecek tüm Ge?ici ve/veya Ortam Puanlar?n? g?z ?nünde bulundurmas?n? ?nerir. Bu genel puan, zamandaki bir noktay? temsil eder ve ?zel ortam?n?za uygun hale getirilmi?tir. Ortam?n?za y?nelik müdahalelerin ?nceliklerini belirlemek i?in, bir güvenlik veya BT uzman?n?n sorunla ilgili de?erlendirmesini ve bu son puan? kullanman?z gerekir.

Güvenlik A???? Bildirim ?lkesi

NVIDIA, uygun Bildirim Plan?n? belirlemek üzere ü?üncü taraf olmayan yaz?l?m güvenlik a??klar? i?in ?u ilkeleri kullan?r:

Güvenlik Etkisi Oran? CVSS Puan? Bildirim Plan?
Kritik 9,0–10,0 NVIDIA Güvenlik Bildirisi
Yüksek 7,0–8,9
Orta 4,0–6,9
Dü?ük 3,9 veya daha dü?ük ürün Sürüm Notu

NVIDIA ürününde kullan?lan ü?üncü taraf yaz?l?m bile?eniyle ilgili bir güvenlik sorunu varsa NVIDIA bir Güvenlik Bildirisi yay?nlayabilir. ü?üncü taraf yaz?l?m bile?eni güvenlik a???? i?in bir Güvenlik Bildirisi yay?nland???nda, NVIDIA genellikle bile?eni olu?turan taraf?ndan sa?lanan CVSS puan?n? kullan?r. Baz? durumlarda NVIDIA, CVSS puan?n? NVIDIA ürününe olan etkisini yans?tacak ?ekilde düzeltebilir.

Ek fakt?rler CVSS puan?nda uygun bir ?ekilde yakalanam?yorsa NVIDIA, bu ilkelerden ayr?lma hakk?n? sakl? tutar.

Güvenlik Bildirileri

NVIDIA ?o?unlukla, güvenlik a???? i?in tan?mlanm?? pratik bir ge?ici ??züm veya güvenlik güncellemesi varsa mü?terilerine bildirim sa?lamay? ama?lar. Bildirim, hedeflenmi? ileti?im kanallar? üzerinden veya bir Güvenlik Bildirisi ile sa?lan?r. Güvenlik Bildirisini g?ndermeden ?nce, NVIDIA PSIRT ilk olarak güvenlik a???? müdahale sürecini tamamlay?p güvenlik a????n? gidermek i?in gerekli güncelleme veya ge?ici ??zümün bulundu?una ya da güvenlik a??klar?n? ??zmek üzere sonraki kod iyile?tirmelerinin kamuoyuna if?a edilmesine karar verir.

Güvenlik Bildirilerindeki bilgiler, mü?terilerin kendilerini korumalar?na yeterli olacak, ancak k?tü ama?l? kullan?c?lar?n bu bilgileri kullanamamas? i?in fazla ayr?nt?l? olmayacak ?ekilde do?ru miktarda dengelenmeye ?al???l?r. NVIDIA Güvenlik Bildirileri, uygulanabildi?i yerde genellikle ?u bilgileri i?erir:

 1. Etkilenen ürünler ve sürümleri
 2. Güvenlik a????na ait Genel Güvenlik A???? Listesi (CVE) tan?mlay?c?s? (bkz. http://cve.mitre.org)
 3. Güvenlik a????n?n ve k?tüye kullan?lmas? halinde olu?acak potansiyel etkisinin k?sa a??klamas?
 4. Güvenlik a????na ait Genel Güvenlik A???? Puanlama Sistemi (CVSS) ?nem derecesi (bkz. http://www.first.org/cvss/cvss-guide.html)
 5. Güvenlik güncellemeleri, risklerin azalt?lmas? veya mü?teri taraf?nda gerekli di?er kod iyile?tirme bilgileri
 6. Tan?mlanm?? güvenlik a????n? bildiren ki?iyi kaynak g?sterme ve Güvenlik A??klar?n?n Koordineli ?f?as?'nda NVIDIA ile birlikte ?al??t??? i?in te?ekkür

Güvenlik Bildirisi'nde ve ilgili belgelerde (sürüm notlar?, bilgi taban? makaleleri, SSS vb.) sa?lan?r. NVIDIA, tan?mlanm?? güvenlik a??klar? i?in k?tüye kullanma/kavram kan?t? kodunu da??tmaz. NVIDIA, sekt?rdeki uygulamalar uyar?nca i? güvenlik testinde elde edilen bulgular? veya di?er türdeki güvenlik etkinliklerini harici kurulu?larla payla?maz. NVIDIA’n?n Güvenlik üretim sistemlerinin herhangi bir ?ekilde taranmas?n?n bir sald?r? olarak de?erlendirildi?ini unutmay?n. Bir OEM i? orta??ysan?z lütfen gereksinimlerinizi NVIDIA program y?neticisi ile düzenleyin.


NVIDIA Güvenlik Bildirileri, Güvenlik Bildirisi sayfas?na g?nderilir. Buradan bildirimler i?in abone olabilirsiniz.

 

Güvenlik Bildirimi

NVIDIA, güvenlik a????n?n kamuoyunun ilgisini büyük ?l?üde ?ekti?i, k?tüye kullanma olas?l???n?n bulundu?u veya zaten k?tüye kullan?laca??n?n beklendi?i durumlarda kamuoyuna if?alara h?zl? ve uygun bir ?ekilde yan?t vermek i?in ?zel bir bildirim yay?nlayabilir. Bu durumda NVIDIA, bildirimi h?zland?rabilir ve tam yamalar? veya ge?ici ??zümleri ekleme ya da eklememe olas?l??? bulunur. Bu, Güvenlik Bildirisi sayfas?nda Güvenlik Bildirimi olarak etiketlenir.

Güvenlik A???? Düzeltmesi

NVIDIA, güvenlik sorunlar?n? ciddiyetle ele al?r ve en k?sa sürede de?erlendirip ??zmeye ?al???r. Müdahale zaman ?izelgeleri; ?nem derecesi, etkilenen ürün, mevcut geli?tirme süreci, QA süreci ve sorunun yaln?zca temel sürümde güncellenip güncellenemeyece?i gibi bir?ok fakt?re ba?l?d?r.  

Düzeltme bir veya daha fazla bi?imde olabilir:

 1. Yeni sürüm
 2. NVIDIA taraf?ndan sa?lanan yama
 3. Güncellemeyi veya yamay? ü?üncü taraftan indirme ve yükleme talimatlar?
 4. Güvenlik a????n? hafifleten ge?ici ??züm

Yukar?daki hükümlere bak?lmaks?z?n, NVIDIA sorunlar i?in kesin bir ??züm garantisi vermez ve tan?mlanan tüm sorunlar ??zülemeyebilir.

Mü?teri Haklar?: Garantiler, Destek ve Bak?m

NVIDIA mü?terilerinin herhangi bir NVIDIA yaz?l?m ürünündeki garanti, destek ve bak?m (güvenlik a??klar? dahil) a??s?ndan haklar?, NVIDIA ve mü?teri aras?ndaki ge?erli anla?ma ile y?netilir.

Bu web sayfas?ndaki ifadeler, hi?bir mü?teri hakk?n? de?i?tirip geni?letmez ya da ek garanti olu?turmaz. ürün güvenlik a???? raporu dahil olmak üzere NVIDIA ürünlerindeki güvenlik a??klar?yla ilgili olarak NVIDIA'ya sa?lanan tüm bilgiler yaln?zca NVIDIA'ya ait olur.

Sorumluluk Reddi

NVIDIA’n?n PSIRT süreci ve ilkeleri her bak?mdan bildirim yap?lmadan ve duruma g?re de?i?tirilebilir. Herhangi bir sorun veya sorun s?n?f? i?in yan?t garantisi verilmez. Belgede ba?lant?s? olan belgeler veya malzemeler üzerindeki bilgilerin kullan?m riski size aittir. NVIDIA, bu belgeyi herhangi bir tarihte bildirim yapmadan de?i?tirme veya güncelleme hakk?n? sakl? tutar.

TüM NVIDIA B?LG?LER?, TASARIM ?ZELL?KLER?, BA?VURU PANOLARI, DOSYALAR, ??Z?MLER, TANILAMALAR, L?STELER VE D??ER BELGELER (B?RL?KTE VE AYRI AYRI “MALZEMELER”) “OLDU?U G?B?” SA?LANMAKTADIR. NVIDIA MALZEMELERLE ?LG?L? A?IK, ZIMN?, KANUN? VEYA BA?KA ?EK?LDE H??B?R GARANT? SUNMAMAKTADIR, SATILAB?L?RL?K, KAL?TE YETERL?L???, BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK VE HAK ?HLAL?NDEN KA?INMA RUHSATLARI ???N DOLAYLI GARANT? YA DA ESER KO?ULU DAH?L OLMAK üZERE A?IK VEYA ZIMN? OLARAK BEL?RT?LEN TüM KO?ULLAR, BEYANLAR VE GARANT?LER YASALARIN ?Z?N VERD??? ?L?üDE DI?ARIDA TUTULUR.

Bilgilerin verildi?i tarihte do?ru ve güvenilir oldu?u kabul edilir. Ancak NVIDIA Corporation bu bilgilerin kullan?m?ndan do?an sonu?lardan veya ü?üncü taraflar?n kullan?m?ndan kaynaklanan herhangi bir patent ya da hak ihlalinden hi?bir ?ekilde sorumlu de?ildir. NVIDIA Corporation patenti veya patent haklar? kapsam?nda dolayl? ya da ba?ka bir ?ekilde lisans verilmez. Bu yay?nda bahsedilen ?zellikler bildirim yap?lmadan de?i?tirilebilir. Bu yay?n, daha ?nce sa?lanan tüm bilgileri hükümsüz k?lar ve bu bilgilerin yerine ge?er. NVIDIA Corporation ürünleri, NVIDIA Corporation'?n a??k yaz?l? onay? olmad??? sürece ya?am destek cihazlar?nda veya sistemlerinde kritik bile?en olarak kullan?lamaz.

NVIDIA, Güvenlik A???? Bildirme Formu arac?l???yla güvenlik a??klar?n?n koordine edilmi? olarak if?a edilmesini te?vik eder.

NVIDIA a?a??daki bireylere ve kurulu?lara, ürünlerimizi daha güvenli hale getirmek i?in sa?lad?klar? katk?lardan dolay? te?ekkür eder.

2019
Security Bulletin ID CVE(s) Acknowledgement
4680 CVE-2019-5701 Hashim Jawad of ACTIVELabs
4680 CVE-2019-5695 Peleg Hadar of SafeBreach Labs
4680 CVE-2019-5689 Siyuan Yi of Chengdu University of Technology
4907 CVE-2019-5694
CVE-2019-5695
Peleg Hadar of SafeBreach Labs
4928 CVE-2019-5688 Eclypsium'dan Jesse Michael ve Mickey Shkatov
4875 CVE-2019-5700 Ryan Grachek
4804 CVE-2019-5681 Yousra Aafer
4804 CVE-2019-5682 Leron Gray (daddycocoaman)
4841 CVE-2019-5684
CVE-2019-5685
Cisco Talos'tan Piotr Bania
4835 CVE-2019-5680 Balázs Triszka
4806 CVE-2019-5678 Rhino Security Labs'ten David Yesland
4797 CVE-2019-5676 Fortinet FortiGuard Labs'ten Kushal Arvind Shah; ?ukasz 'zaeek'; Yasin Soliman; Marius Gabriel Mihai ve Stefan Kanthak
4787 CVE-2019-5672 Jesse Raffa
4784 CVE-2019-5674 Rhino Security Labs'ten David Yesland
4772 CVE-2019-5665 Christoffer Wiman
N/A N/A Pankaj Kumar Thakur
Taeyun Jang
Eclypsium'dan Jesse Michael ve Mickey Shkatov
Rich Mirch
Raghavendra Singh
Sameer Phad
Hamdi Maamri

2018

2017

2016

2015

2014

2013

?leti?im i?in NVIDIA Genel PGP Anahtar?.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: PGP Universal 3.4.2 (Build 1298)

mQENBF1gT/cBCADNWfruPik0NHJqaS2O61EdpuD3xlQVTXylc18/fXfR6YztS80n ogo3DrvKLk3VoSgoBEm70rgOOCayUBkoVJwIOuh4eV1GsdIZjRu9vuYTu5nfGLrF +hm2i/LjyiuFjm7tfA0Os936ay0pblY407HIUDLzpzGhb0LuMzRFW3e2RGuobRwU yZaO+o60o+J4gXRgJWPWh8JsLmgGrm/dOZVOSCOTzjXRydNMsG1JUQAXHPlN6pOD 98ajG9Eg+ryR1ubV1fMFr+lFfNG0yG1Ea0M7RVhQ+IfLIbMYN7YUw3DDrJOFG4+t QhP7f6XANEBdubBjomL9ylBBBxm1SW+4QslzABEBAAG0H05WSURJQSBQU0lSVCA8 UFNJUlRAbnZpZGlhLmNvbT6JAgUEEAEIAO8FAl2uqa4FCQIu/AAXCgABz0udN2P/ U/UrSP5cwde64OncVEgXCgARSPZUEJ5X3hhvBYl74uBto5wFRRIgFAAAAAAAFgAB a2V5LXVzYWdlLW1hc2tAcGdwLmNvbY4bFAAAAAAAEQABa2V5LXVzYWdlQHBncC5j b22PMBSAAAAAACAAB3ByZWZlcnJlZC1lbWFpbC1lbmNvZGluZ0BwZ3AuY29tcGdw bWltZQYLAgkDAQoCGQEFF4AAAAAfGGxkYXA6Ly9ocXBncGdhdGUxMDIubnZpZGlh LmNvbQUbgwAAAAMWAgEFHgEAAAAEFQgJCgAKCRB2cg4WaADfq64BB/0aqv+h7Hbx c4eITTajM9L+Z+wsRZcFW0udywRbWjuHNInLkZ2PkD1SwpIg9rZyQu4v7e4njral 91XacM1t5FM+Tr/uxwFgL4WCJljvNh6Vza3UMGdufxnwB8s3eLSeOakguAhPRPE5 1gqofSpCVtU3EYT22S+P35f4M1iJR18QQCvqfqjJn8bnUyLYv5ZwPED3dYkzeGRc ynrAv1q5h0P5p60upWy0lcxJ6+TL46e6pNPFbADKdPYva9Sslb5QWI8P2aRWpfu3 9EH/aBLy8GNMjuX2d6wch1+G3nRuizYJutAwf/kZZba3kpaCrgXtHZ9MYfXsvq44 UVoUcUFbRhHIiQEiBBABCAAMBQJdrqmuBQMB4TOAAAoJEMnqNS1+v1vuMqAIAKLw MHW43otmfUUZ0hhs6Dc98uym/1nYH0Ggl0SIsr22W04Q1Hg/p3bsWku6mNEmRgZ2 sOqKUuiunoFTyVJ+AM0gec2uqSNTCjVANheJug9FsiOWz9EdUHaWv1fCKSzj8xml SQ2jVHiGV6byJaSoQNPqh71ae9woWX2DDBxjQjyqLHkGDUUDynDcl8to0qB65A/m fBvxxu54nW+0IFG/YnCBK1uHcKT9HNChLuNcSfPv6BLpKGu2twfP8Af/oGcD2M6o /qG3w0Bb1D2d49tiY5B+67ZuRvmc6xg74PP/VprhSVQEkjqzhVU3NGsMXi8zTqam D/Xy173TYVtoRt2fB460KE5WSURJQSBQU0lSVCA8UFNJUlRAZXhjaGFuZ2UubnZp ZGlhLmNvbT6JAgIEEAEIAOwFAl2uqa4FCQIu/AAXCgABz0udN2P/U/UrSP5cwde6 4OncVEgXCgARSPZUEJ5X3hhvBYl74uBto5wFRRIgFAAAAAAAFgABa2V5LXVzYWdl LW1hc2tAcGdwLmNvbY4bFAAAAAAAEQABa2V5LXVzYWdlQHBncC5jb22PMBSAAAAA ACAAB3ByZWZlcnJlZC1lbWFpbC1lbmNvZGluZ0BwZ3AuY29tcGdwbWltZQYLAgkD AQoFF4AAAAAfGGxkYXA6Ly9ocXBncGdhdGUxMDIubnZpZGlhLmNvbQUbgwAAAAMW AgEFHgEAAAAEFQgJCgAKCRB2cg4WaADfq40VB/41pjkYrBA86QibzUnOC6/eolYa VfuXPUJ0VHECIRGbcxs7kprC09NkT4K1IiIhuefu/YCvUH21m6hl4rBRewFJ/SZu Ma27/mBR7uos5/GS3tNJvJq5vgBsO0/7+HOHJ4SKWpD8fzmlZCnHjikxw2LRs2tY chnpNX291ynLq4abDq+LkkfRjURRrJxN1+GYjoaCclCr5zfDoqk31+7AKqLN5pCr AD8BcI2+ObcBmkexRr3/JuTMq9s2VtB+nFcdjtxqVZVPf3xIEPSa+Thg+SvVHTRm 2+a6t/4pdRXBysO8GQTp7Z4oLb5Q/uXytOuj5pvwWYxnXlidKEJ8j9nAQr2ZiQEi BBABCAAMBQJdrqmuBQMB4TOAAAoJEMnqNS1+v1vueVQH/Ron+uzcsTEe7ibhNTLG nC+3gjqwTiXCmPUyA3E+sy1ySBHgAxFS9s1ODoBNsOuelCS6mlUKZ0VVe3kYYKXB 1HlEVewlxv5csnndUJPnO0aZcOO6caJM0nxd9aY3ef5TxdGF/468ATxOAcmsGoCx w3X/n3JuMUSSBXd2yphZQ29Nhdz20gOdDJqaT8Rvuwo/+CJPP4FpGyZekhQxsRVL YWpFCbGbkwJzpG9mq/WiOZ9bL9eVKGELa+nalJxagn2S0Mw6R/aJMNgCJDbN18Cr rT7q07+1kLWe1G2ZaBbTJTB3vzJJqL3IBEYbiKnqr+rNeJipFOeZv8Qn18Lr4awP xam0Hk5WSURJQSBQU0lSVCA8cHNpcnRAbnZpZGlhLml0PokCAgQQAQgA7AUCXa6p rgUJAi78ABcKAAHPS503Y/9T9StI/lzB17rg6dxUSBcKABFI9lQQnlfeGG8FiXvi 4G2jnAVFEiAUAAAAAAAWAAFrZXktdXNhZ2UtbWFza0BwZ3AuY29tjhsUAAAAAAAR AAFrZXktdXNhZ2VAcGdwLmNvbY8wFIAAAAAAIAAHcHJlZmVycmVkLWVtYWlsLWVu Y29kaW5nQHBncC5jb21wZ3BtaW1lBgsCCQMBCgUXgAAAAB8YbGRhcDovL2hxcGdw Z2F0ZTEwMi5udmlkaWEuY29tBRuDAAAAAxYCAQUeAQAAAAQVCAkKAAoJEHZyDhZo AN+rHowH/R8XjETjYkqhGCkhyExg/H4cOxN5yK6DWrrvASPiv7l3UgkT1yvMf+us amluoHXnGeIHR0jOBhNJCTOf+xu127bTi4DWnatoeMiSroEDZKoPkOd+j5LW/JLV AbiQJ+J7AjPX54oMSEaV1BK2u5/OPcWmkjtg4V8xN9f6WmBTsEUvqRsP7iuFAON5 ebW2GOLCWU6ZxOOBlmfcjbVktleLJ2ESrMRFCFVxQ3c9UXKaPwUCis1Wmf7n7QSz XWnVPq1g/f/MloHEU0a0BIo0b+79twL6lkLvpN6W+okuUITgcDBDJjE3FNwYodGc QLaaAbGsgtldSmojHlUiw2I1m/F/TviJASIEEAEIAAwFAl2uqa4FAwHhM4AACgkQ yeo1LX6/W+5zXQgAk0R275Ko8t+ecvCaXo1gReZdMVFx5QduCVDr0k4+dlwNHIBn BUyNnb62HEm4HW0KnLVZTlzCgZVBHcWZRlCiDkb+iZ14HCamUFY9FuGQb2vpzWAY okGpCPyH72ZXwQkZgqNzs4Zd2V3n0lar1kKieUWN2ZNkCVM1ABNtUZs/PyaCIDSq MVL71alHXlvhhYfZGz+3mk2bviIVz6RUDbKaFspNI6YmzjTIMHsMTvYqohPCH5uv qZj7u/9oD+50cgD9NZ+T0D6tjANJQ24uPFxbGUBdknWhmxC/K/7/714jgruIugEH DtgfM9ZrHHeunXU13t4MT66LshvEUHwxTtZpK7QkTlZJRElBIFBTSVJUIDxQU0lS VEBzbXRwLm52aWRpYS5jb20+iQICBBABCADsBQJdrqmuBQkCLvwAFwoAAc9LnTdj /1P1K0j+XMHXuuDp3FRIFwoAEUj2VBCeV94YbwWJe+LgbaOcBUUSIBQAAAAAABYA AWtleS11c2FnZS1tYXNrQHBncC5jb22OGxQAAAAAABEAAWtleS11c2FnZUBwZ3Au Y29tjzAUgAAAAAAgAAdwcmVmZXJyZWQtZW1haWwtZW5jb2RpbmdAcGdwLmNvbXBn cG1pbWUGCwIJAwEKBReAAAAAHxhsZGFwOi8vaHFwZ3BnYXRlMTAyLm52aWRpYS5j b20FG4MAAAADFgIBBR4BAAAABBUICQoACgkQdnIOFmgA36vD4AgApx/t8W7akdtV Hclp1RcFsjoEjZsZuF5Y8eELFt3FabElgEagfWUYL1HINSpaY+X/6f9OQPK9lsY8 5//yF8jpJI/KDfYQmrGFr45iBf4sJhZy3lKFSzXLAGhp6l/8gqfVE2n//kWTru3g bP/tgSYEpm2FX7N4xQJ1SYdOjvebTAGsOD1//mH6a1DETB1Zq3ALHAMV2UA0KRUM W7pjE2iGDTzVGDwDyIZB+xHBudhwedGCPiAfUYQ0vm39U1ZCsOWZg5d3VVmUtm4Q iN8jfbJMDPlRM3keTcL1tHB3yyti1hjUio5E8vor8FXFUTA1QKRN4quDs8y1IyYy aOeQY7LjqYkBIgQQAQgADAUCXa6prgUDAeEzgAAKCRDJ6jUtfr9b7s7PB/9pNtdF sveUBPNy1jmEbJ2vaytMaCzX8VuahhRphCa/MkwrXIC7maBZvnEam8ro6xKi+rL6 0tVnUhtuV962UbrYCiusZvXDjIrsCF6C/5y16xUN1cK3qNdXCwqgNxBhAS5bhLkK Z9NbOOnSzP/tfhi/nEUx8uHX33oILUr17dKPXeDZoAqTV5eanFFqX+pSJoRyzek6 WLEGG+HAt64fWEoYuAmo/G3fug37/ZVTE+u/YgK0TS9s2FZvJqz9bYdGD7YV7t61 nABLR3tj6DSr5rm4+5FoC3V6LUJzsXPBbU12/ffdBiu4a/jkODj9vmGLuhUPSzMW 6r7WvKIZM53vV+sXuQENBF1gT/gBCADnlTMagdzi8hIOCFvumDtohVXyemGekYxS SoqZaPOzQfAsoXeBWrYGipNAWOQ8MlLoG5LzGNHD1ePeNknPAh8GC/mClFFubMFv SZFq+ew1NHCUP4lk1/RXe+jr/fnJsJAGt/6nqzBdePvMnW2MPFUIpDR8MkYw4aej +y91FE2jsIEccB0mOkB1l8tNplz+dpAdP4YTUS0jrIlgU+FjeaB9UbO3yT2LN8c2 TZk7WsyNl2ufySboG79/1O4NKUDfca2K0y0MZ2NMLudMH7CN5ETdICQuaNdW15/O GJTP1KpJWg4YXpGU1bmCaFuxnCigQ1VxqcymVJqgsII4i5kijQ7jABEBAAGJAkcE GAECATEFAl2uqa4FCQIu/AAFGwwAAADAXSAEGQEIAAYFAl1gT/gACgkQJ0vXrbyG XbGH1gf/XdJQovgUoqjblmeh/KCMNL7H19MaATXr3mAGNshF9Eb4qTus6yVUfBcm hL7UhwsUKqN0H3mqDml+ciguF0nnzqxiLSBpQW/uoKpLD+EOzYyvFDwwowXYeZZK SVpJ3ZZFPRaXFQIDdYPo2Zb4TxaTSblN6VSEgjBMrDzQV0wAOeiX1A5Fn9iKIlyK 0is2sZyTZt+7NxWEuox90jqb39f7uV+OHBpUl3zt4y9qanuaGxMwS3/HmbPX3kuD KZ8fgt2FE0axyNkJ/BW693BRpobGaRPrH9L8gfitqwWM9Yv6hifau7JJ4m1oxoqq b0QjEe6f8STDSIxlucr+Ha8IT03xdgAKCRB2cg4WaADfq4KLCAC3zbr+Syjwk8DU XodW6+hpjG0raTM0b9ZCKZafVg3cgLXla2VSJ9jHg9rLOKJKbSbXWftdgAtajsoC NP3h6bniTljzhuMEuETzQ//J6YPzr1JiFuPqVSQLw1I6ZJcGBIEYKhK3lNcmKftI OPSldO4qzyxrq+Hd44XbdJpvcpjDMzw99FwjgyVGeJoSa2oTNmAVqEXaa4u9N8dR WImbC1YtAUniON2/H0hKuh1G2rM1X+XnTzIT3Vqck//RVwCt/4PBZXdlT6ZGw1RT b+2VT6ipweDx0R1zm5rOVCamHbxRYZJRSKBEkPrKjVgcJeXBoGNyPo6TgL9hSajx VkgpkSbr =4n6H

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----